Slide toggle

Καλώς ‘Ηλθατε στα ελDEALS.

Καλώς 'Ηλθατε στα ελDEALS. Το MarketPlace των Μικρών & Μεσαίων Online Ελληνικών Καταστημάτων και των Μεγάλων Ευκαιριών

Έχετε Ερωτήματα?

Αλκίφρονος 38 - 118 53 Αθήνα 699 654 6601 info@eldeals.xyz

Όροι Χρήσης για Πωλητές

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Προοίμιο
Η Αστική Μη Κερδοκοπική Εταιρεία Μεταθέατρο Ε.Π.Ε, που εδρεύει στα Τρίκαλα οδός Δημοφώντος 9 – Τ.Κ. 42.100 , εφεξής καλούμενη για συντομία η «Πάροχος Εταιρεία» είναι αποκλειστική νόμιμη δικαιούχος της διαδικτυακής διεύθυνσης με τα στοιχεία “www.eldals.xyz”, από την οποία λειτουργεί η ηλεκτρονική σελίδα της (web site) στο διαδίκτυο, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα πληροφόρησης στους χρήστες – μέλη για προϊόντα που εκτίθενται προς πώληση μέσα από τις λειτουργούσες στο διαδίκτυο ιστοσελίδες ηλεκτρονικών και μη καταστημάτων, δια της ταξινόμησης και παρουσίασης των προϊόντων αυτών ανά κατηγορία, συμφερότερη από οικονομική άποψη τιμή και σημείο πώλησης.
Η Πάροχος Εταιρεία, στα πλαίσια της εμπορικής της δραστηριότητας, συμφωνεί με τον αντισυμβαλλόμενo, εφεξής καλούμενο για συντομία «Αποδέκτης» να συμπεριλάβει στην κατά τα άνω ηλεκτρονική σελίδα που διατηρεί τις πληροφορίες που παρέχει ο Αποδέκτης μέσω της δικής του ηλεκτρονικής σελίδας για τα προϊόντα εμπορίας του υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
Άρθρο 1
Ο Αποδέκτης συναινεί και εγκρίνει την προβολή στην εμφανιζόμενη από το διαδικτυακό τόπο της Παρόχου Εταιρείας του συνόλου ή μέρος των προϊόντων που εκτίθενται μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος που διατηρεί στο διαδίκτυο καθώς και των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτήν για τα προβαλλόμενα προϊόντα εμπορίας του. Παράλληλα, θα προβάλλονται σε ειδική ιστοσελίδα του προαναφερθέντος διαδικτυακού τόπου, η διεύθυνση και το σταθερό τηλέφωνο το οποίο έχει δηλωθεί από πλευράς του Αποδέκτη, προς ενημέρωση των καταναλωτών. Η άρνηση προβολής αυτών των πληροφοριών ή η δήλωση λανθασμένων πληροφοριών θα σημαίνει και την άμεση αναστολή της υπηρεσίας.
Προκειμένου να γίνεται δεκτή η προβολή των προϊόντων του Αποδέκτη στο διαδικτυακό τόπο της Παρόχου Εταιρείας κατά τα ανωτέρω, θα πρέπει το ηλεκτρονικό κατάστημα του Αποδέκτη να πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, σε αντίθετη δε περίπτωση η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως την παρούσα Σύμβαση:
να υφίσταται ηλεκτρονικό καλάθι αγορών και δυνατότητα υποβολής παραγγελιών μέσω διαδικτύου
να υποστηρίζονται τουλάχιστον δύο διαφορετικοί τρόποι πληρωμής με πανελλαδική ισχύ, ένας εκ των οποίων να είναι απαραίτητα η χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας κατά την διαδικασία ολοκλήρωσης παραγγελίας (checkout) σε συνεργασία με ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα και
οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος που επιβαρύνει την παραγγελία, ιδιαίτερα το κόστος των μεταφορικών, θα πρέπει να υπολογίζεται και να εμφανίζεται κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης παραγγελίας (checkout).
Συμφωνείται ότι η παρεχόμενη υπηρεσία της Παρόχου Εταιρείας συνίσταται στην απλή αναμετάδοση των πληροφοριών που θα συλλέγει από την ιστοσελίδα του Αποδέκτη. Η ως άνω αναμετάδοση πραγματοποιείται υπό την έννοια ότι η ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας δεν αποτελεί την αφετηρία μετάδοσης των εν λόγω πληροφοριών, αλλά το μέσο πρόσβασης σε αυτές με τη δημιουργία συνδέσμου (link) προς τον αντίστοιχο διαδικτυακό τόπο του Αποδέκτη.
Συμφωνείται ότι η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της ορθότητας της πληροφορίας που παρέχεται από τον Αποδέκτη, με σκοπό τη σωστή πληροφόρηση των χρηστών της Παρόχου Εταιρείας και την αποφυγή λαθών που ενδέχεται να παραπλανήσουν τον καταναλωτή υπό την έννοια του επηρεασμού της οικονομικής συμπεριφοράς του. Για το σκοπό αυτό, η Πάροχος Εταιρεία δύναται να ενημερώνει τον Αποδέκτη μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων για τις διορθώσεις ή προσθήκες επί της παρεχόμενης από αυτόν πληροφορίας, με παράλληλη προσωρινή ή και οριστική απόκρυψη των προϊόντων του Αποδέκτη έως τη διόρθωση ή προσθήκη των απαιτούμενων πληροφοριών. Η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τα προβαλλόμενα στην ιστοσελίδα της προϊόντα από το σύνολο των προϊόντων που της αποστέλλει με ηλεκτρονικό τρόπο ο Αποδέκτης, διατηρώντας το δικαίωμα να αποκλείσει την εμφάνιση προϊόντων τα οποία, κατά την κρίση της, είναι απαρχαιωμένα, δεν παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον, δεν συνάδουν με το είδος των προϊόντων που προβάλλονται στη σελίδα ή απαιτούν ιδιαίτερη εργασία για την ταξινόμησή τους. Η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Αποδέκτη την αποδοχή πρόσθετων όρων συνεργασίας για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.
Στα πλαίσια διασφάλισης της ποιότητας και της αξιοπιστίας των παρεχόμενων υπηρεσιών από αμφότερους τους συμβαλλόμενους, ο Αποδέκτης αποδέχεται, εφ’όσον του ζητηθεί, την ενσωμάτωση ηλεκτρονικού κώδικα στην ιστοσελίδα του, μέσω του οποίου θα μεταδίδεται πληροφόρηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας του και ειδικότερα αγορές που ολοκληρώθηκαν από έναν επισκέπτη που ανακατευθύνθηκε από την ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας στην ιστοσελίδα του Αποδέκτη. Ο ηλεκτρονικός κώδικας παρέχεται από την Πάροχο Εταιρεία και η λειτουργικότητα του ηλεκτρονικού κώδικα θα ανανεώνεται από την Πάροχο Εταιρεία. Ο Αποδέκτης συμφωνεί ότι δεν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε παρέμβαση στο περιεχόμενο ή στη λειτουργία του ηλεκτρονικού κώδικα ούτε σε αντιγραφή ή αποσυμπίληση (reverse engineer) του ηλεκτρονικού κώδικα ούτε θα παρέμβει στο περιεχόμενο της πληροφόρησης που αποστέλλεται στην Πάροχο Εταιρεία. Η πληροφόρηση θα είναι ορατή μόνο στους συμβαλλόμενους και σε καμία περίπτωση δεν θα κοινοποιείται σε τρίτους εκτός εάν κάτι τέτοιο επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές. Η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα δημοσιοποίησης ανώνυμων στατιστικών στοιχείων τα οποία αφορούν συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων ή κατηγορίες προϊόντων για ενημερωτικούς και στατιστικούς λόγους χωρίς να εξειδικεύεται ή να ταυτοποιείται ο Αποδέκτης. Σε περίπτωση υπαίτιας, εκ μέρους του Αποδέκτη, διακοπής της μετάδοσης της πληροφόρησης, όπως αυτή εξειδικεύεται ανωτέρω, η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται να αναστείλει αζημίως την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της μετάδοσης.
Εφ’όσον λάβει χώρα η καταγραφή της υπό 1.5 ανωτέρω πληροφόρησης μέσω του Eldeals Analytics, αυτή γίνεται για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης, εφόσον οι χρήστες – μέλη ανακατευθύνονται μέσω της ιστοσελίδας της Παρόχου Εταιρείας εντός των τελευταίων 30 ημερών και έχουν συγκατατεθεί αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας της Παρόχου στην τοποθέτηση cookies «Επίδοσης» στη συσκευή τους. Ο Αποδέκτης και η Πάροχος Εταιρεία συμφωνούν με την παρούσα ότι λειτουργούν ως Από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Άρθρου 26 του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) και όπως αυτό περαιτέρω εξειδικεύεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, ως προς τυχόν προσωπικά δεδομένα χρηστών – μελών που υπόκεινται σε επεξεργασία, στο πλαίσιο λειτουργίας της υπηρεσίας Eldeals Analytics.
Ο Αποδέκτης διατηρεί το δικαίωμα να υποδείξει πιθανά λάθη στην προβολή των προϊόντων του, μέσω αιτήματος διόρθωσης στο σύστημα ειδοποιήσεων των διαχειριστών (Ticketing). H Πάροχος Εταιρεία μετά την καταχώρηση του αιτήματος διόρθωσης και αφού προβεί σε έλεγχο της ορθότητας της ειδοποίησης, θα πραγματοποιεί τις αιτούμενες διορθώσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος με παράλληλη ενημέρωση του Αποδέκτη για την ολοκλήρωση αυτών. Εφόσον το αίτημα διόρθωσης του Αποδέκτη κριθεί ότι δεν συνάδει με τις διαδικασίες της Παρόχου Εταιρείας, το αίτημα θα απορρίπτεται και ο Αποδέκτης θα λαμβάνει ενημέρωση για τους λόγους απόρριψής του.
Η Πάροχος Εταιρεία θέτει στη διάθεση του Αποδέκτη ηλεκτρονικό Σύστημα Ενημέρωσης Πληροφοριών (εφεξής καλούμενο για συντομία “Σύστημα Eldeals Merchants”). Σε περίπτωση καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλαγής:
βασικών στοιχείων του Αποδέκτη, ιδίως της διεύθυνσής του, του τηλεφωνικού αριθμού επικοινωνίας, της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και
στοιχείων που δύνανται να επηρεάσουν την οικονομική συμπεριφορά του καταναλωτή ιδίως σχετικά με τις δυνατότητες μεθόδων πληρωμής του Αποδέκτη, το ύψος εξόδων αποστολής προϊόντων, τη δυνατότητα εξόφλησης του Αποδέκτη με δόσεις καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρέωση δύναται να επηρεάσει την τελική τιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας
ο Αποδέκτης υποχρεούται να συνδεθεί με το Σύστημα Eldeals Merchants και να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες διορθώσεις στην ειδική ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας που προβάλει τις παραπάνω πληροφορίες. Σε περίπτωση που ο Αποδέκτης αδυνατεί, για οποιονδήποτε λόγο, να προβεί στις απαραίτητες κατά τα ανωτέρω διορθώσεις στοιχείων μέσω του Συστήματος Eldeals Merchants, οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα την Πάροχο Εταιρεία, παρέχοντάς της ταυτόχρονα τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου η Πάροχος Εταιρεία να προχωρήσει στις απαραίτητες αλλαγές. Προς αποφυγή παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού, ο Αποδέκτης οφείλει να συνδεθεί με το Σύστημα Eldeals Merchants ή να ειδοποιήσει την Πάροχο Εταιρεία προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω αλλαγές, το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 24 ωρών από τότε που περιήλθαν σε γνώση του τα νέα στοιχεία τα οποία οφείλει να διορθώσει κατά τα ανωτέρω.
Άρθρο 2
Η παρεχόμενη υπηρεσία από την Πάροχο Εταιρεία, όπως αυτή εξειδικεύεται στους παρόντες Όρους, συμφωνείται αορίστου διάρκειας σε αντάλλαγμα της οποίας ο Αποδέκτης υποχρεούται στην καταβολή αμοιβής όπως αυτή αναλύεται στην ηλεκτρονική σελίδα (οικονομικοί όροι) και στην ηλεκτρονική σελίδα (CPC) , οι οποίες αποτελούν παράρτημα της παρούσας.
Ο Αποδέκτης ρητώς δηλώνει και αποδέχεται ότι δεν θα εκχωρήσει ούτε θα μεταβιβάσει για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, εν όλω ή εν μέρει, τις συμβατικές υποχρεώσεις του σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Παρόχου Εταιρείας.
Άρθρο 3
Ο Αποδέκτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι κατά τη διάρκεια παροχής προς αυτόν της προαναφερόμενης υπηρεσίας υποχρεούται όπως απέχει:
Από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη πρόσφορη να οδηγήσει σε παραπλάνηση του καταναλωτή, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που προβάλλει, τη διαθεσιμότητα και την προσφερόμενη τιμή πώλησης αυτών. Ενδεικτικά, απαγορεύεται η εκ μέρους του Αποδέκτη αποστολή στην Πάροχο Εταιρεία για προβολή μέσω της ιστοσελίδας της, πληροφοριών για προϊόντα μεταχειρισμένα, προϊόντα bad stock, με άγνωστη διαθεσιμότητα, εξαντλημένα, ή/και απαρχαιωμένα.
Από την παροχή πληροφοριών κατά τέτοιο περιεχόμενο και μορφή ώστε να δύναται προκληθεί κίνδυνος παραπλάνησης του καταναλωτή υπό την έννοια του επηρεασμού της οικονομικής συμπεριφοράς του.
Από την εφαρμογή πρακτικών ικανών να προκαλέσουν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στην εμπορική δραστηριότητα των υπολοίπων χρηστών της παρεχόμενης υπηρεσίας από την Πάροχο Εταιρεία.
Από τη διενέργεια γενικώς πράξεων που θα έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης ή δυσλειτουργίας στο δίκτυο (π.χ. μαζική αποστολή μηνυμάτων, spamming κλπ.) καθώς και από τη συλλογή και συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων που αφορούν τους χρήστες – μέλη της Παρόχου Εταιρείας.
Από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που απαγορεύεται από το Ν. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτή, όπως ισχύει, το Π.Δ. 131/2003 όπως ισχύει, και την κείμενη νομοθεσία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.
Σε περίπτωση που γίνει γνωστή στην Πάροχο Εταιρεία η παραβίαση οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους, συμφωνείται ότι η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται όπως διακόψει άμεσα την παρεχόμενη προς τον Αποδέκτη υπηρεσία με έγγραφη ειδοποίηση προς αυτόν, γνωστοποιούμενη με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, προσωρινά με ελάχιστη διάρκεια διακοπής το διάστημα των 24 ωρών και μέχρι τη συμμόρφωση του με τους όρους του παρόντος με την επιφύλαξη της οριστικής και αζημίως για την Πάροχο Εταιρεία διαγραφής του από τη λίστα των προβαλλομένων, μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδας της, προϊόντων και επιχειρήσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του με τους όρους του παρόντος ή/και κατ’ επανάληψη παραβίασης τους.
Άρθρο 4
O Αποδέκτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι στην ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας δύνανται να προβάλλονται αρνητικές ή/και θετικές αξιολογήσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας (ηλεκτρονικού καταστήματός) του, από οποιοδήποτε τρίτο συναλλασσόμενο με αυτόν και εγγεγραμμένο χρήστη – μέλος της Παρόχου εταιρείας.
Οι τυχόν αρνητικές αξιολογήσεις θα προβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας της Παρόχου Εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο Αποδέκτης έχει λάβει γνώση του περιεχομένου τους προ 10 ημερών από την προβολή τους. Ο Αποδέκτης δύναται να απαντάει επί των αρνητικών αξιολογήσεων, ώστε να προβάλλονται στην ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας και οι τυχόν παρατηρήσεις του επί αυτών.
Σε περίπτωση που η Πάροχος Εταιρεία γίνει κατ’ επανάληψη κοινωνός αρνητικών αξιολογήσεων για τον Αποδεκτή ως προς τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, τη συμβατότητα των τιμών ή οποιαδήποτε επαναλαμβανόμενη αστοχία ως προς την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τον Αποδέκτη και προβάλλονται στην ανωτέρω ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας, τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται δικαίωμα της Παρόχου Εταιρείας να καταγγείλει αζημίως και μονομερώς την παρούσα σύμβαση αρνούμενη προς τον Αποδέκτη τη συμφωνηθείσα με το παρόν υπηρεσία και περαιτέρω προβαίνοντας στην οριστική διαγραφή του από τη λίστα των προβαλλομένων, μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδας της, καταστημάτων.
Ο Αποδέκτης υποχρεούται να απέχει από κάθε πράξη ή παράλειψη που δύναται να χειραγωγήσει τις αξιολογήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας, ιδίως δε να απέχει από τη δημοσίευση αξιολογήσεων από υπολογιστές εντός του φυσικού καταστήματός του καθώς και να μην επιτρέπει τη δημοσίευση αξιολογήσεων από υπαλλήλους του ή συνεργάτες του. Παράβαση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου παρέχει δικαίωμα της Παρόχου Εταιρείας να προχωρήσει στην προσωρινή διακοπή της παρεχόμενης προς τον Αποδέκτη υπηρεσίας ή να καταγγείλει αζημίως και μονομερώς την παρούσα σύμβαση.
Ρητώς συμφωνείται ότι η δημοσίευση των τυχόν αρνητικών ή/και θετικών αξιολογήσεων και των τυχόν απαντήσεων – παρατηρήσεων του Αποδέκτη της Υπηρεσίας επί αυτών είναι δυνητική και εναπόκειται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Παρόχου Εταιρεία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει κατά την απόλυτη κρίση της αξιολογήσεις που έχουν δημοσιευθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος ή από συγκεκριμένο χρήστη.
Άρθρο 5
Συμφωνείται ότι η ολοκληρωμένη ενημέρωση των πληροφοριών του Αποδέκτη στη βάση δεδομένων της Παρόχου Εταιρείας θα πραγματοποιείται μία (1) φορά την ημέρα αυτόματα από τις 00:00 έως και της 09:30. Η Πάροχος Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για διαφορές στο περιεχόμενο που οφείλονται είτε σε τροποποιήσεις του Αποδέκτη που πραγματοποιήθηκαν μετά την ώρα της ενημέρωσης από την Πάροχο Εταιρεία είτε σε αδυναμία ενημέρωσης του περιεχομένου οφειλόμενη σε βλάβη της λειτουργίας του εξοπλισμού του Αποδέκτη.
Σε περίπτωση οριστικής ή/και προσωρινής διαγραφής του Αποδέκτη από τη λίστα των προβαλλομένων, μέσω της ιστοσελίδας της Παρόχου Εταιρείας, προϊόντων και επιχειρήσεων, ένεκα παράβασης των όρων του παρόντος, καθώς και στην περίπτωση ανάκλησης της παρεχόμενης με το παρόν συναίνεσής του, δεν επιστρέφεται προς αυτόν το καταβληθέν ποσό αμοιβής που θα αναλογεί στην υπόλοιπη χρονική περίοδο για την οποία δεν θα κάνει χρήση της υπηρεσίας αυτής.
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή προσωρινής μη λειτουργίας των συστημάτων και του δικτύου της Παρόχου Εταιρείας, συμφωνείται ρητώς ότι ουδεμία ευθύνη θα φέρει η Πάροχος Εταιρεία ως προς την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας υποστεί ο Αποδέκτης εκ του λόγου αυτού. Εφόσον η κατά τα άνω οφειλόμενη διακοπή ή δυσλειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας διαρκέσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο αυτό των τριών (3) μηνών, τότε ο Αποδέκτης δικαιούται, εφόσον το επιθυμεί, να ζητήσει τη διακοπή της παρεχόμενης προς αυτόν υπηρεσίας.
Στην περίπτωση που η λειτουργία του δικτύου της Παρόχου Εταιρείας εμφανίσει δυσλειτουργία, οφειλόμενη σε βλάβη της λειτουργίας του εξοπλισμού του Αποδέκτη με αποτέλεσμα τη μη ορθή εμφάνιση των πληροφοριών στην ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας, συμφωνείται ότι η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται, προς αποφυγή του κινδύνου παραπλάνησης των χρηστών της να ειδοποιήσει εγγράφως τον Αποδέκτη και ταυτόχρονα να προχωρήσει στην προσωρινή διακοπή της παρεχόμενης προς αυτόν υπηρεσίας, μέχρι το χρόνο αποκατάστασης της βλάβης από τον Αποδέκτη. Στην προκειμένη περίπτωση η Πάροχος Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την αποκατάσταση της τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας του Αποδέκτη, αλλά ούτε και υποχρεούται στην επιστροφή του καταβληθέντος συμβατικού ως άνω τιμήματος για το σύνολο του χρονικού διαστήματος που ο Αποδέκτης δεν χρησιμοποιεί την παρεχόμενη υπηρεσία για λόγους που ανάγονται στη σφαίρα της δικής του ευθύνης.
Άρθρο 6
Η Πάροχος Εταιρεία δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη καταγγελία κοινοποιούμενη στον Αποδέκτη με κάθε πρόσφορο μέσο.
O Αποδέκτης δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη καταγγελία κοινοποιούμενη στην Πάροχο Εταιρεία. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την επομένη της κοινοποίησης της καταγγελίας στην Πάροχο Εταιρεία και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει εκπληρώσει το σύνολο των συμβατικών υποχρεώσεων του μέχρι την καταγγελία.
Άρθρο 7
Η παρούσα και τα Παραρτήματά της αποτελούν την πλήρη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και αντικαθιστούν οποιαδήποτε μεταξύ τους προφορική ή έγγραφη συμφωνία. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων αυτής θα ισχύει μετά την ανάρτησή της στην παρούσα ιστοσελίδα.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Eldeals ANALYTICS
Εισαγωγή
Σε συμπλήρωση όσων συμφωνήθηκαν μεταξύ της Παρόχου Εταιρείας και του Αποδέκτη, (εφεξής «τα Μέρη» ή «οι από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας» και ο καθένας «το Μέρος») στη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών στο Διαδίκτυο, με το μοντέλο χρέωσης CPC (εφεξής η «Σύμβαση Συνεργασίας»), τα Μέρη εξειδικεύουν με το παρόν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη λειτουργία της υπηρεσίας Eldeals Analytics, όπως αυτή περιγράφεται στη Σύμβαση Συνεργασίας (εφεξής η «Υπηρεσία») και ειδικότερα από τη συλλογή, χρήση, οργάνωση, ανάλυση, ανωνυμοποίηση ή άλλου είδους Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πλοήγησης και αγορών των χρηστών – μελών της Παρόχου Εταιρείας, στην ιστοσελίδα του Αποδέκτη (εφεξής τα «Προσωπικά Δεδομένα»).
Τα Μέρη συμφωνούν ότι στο πλαίσιο της λειτουργίας της Υπηρεσίας, λειτουργούν ως από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 26 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (εφεξής ο «ΓΚΠΔ»), καθορίζοντας από κοινού τους σκοπούς και τα μέσα των σχετικών δραστηριοτήτων Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των μελών – χρηστών της Παρόχου Εταιρείας (εφεξής οι «Eldeals Χρήστες»).
Σε κάθε περίπτωση και προς αποφυγή σύγχυσης, για τους σκοπούς του παρόντος, οι όροι Υποκείμενο Δεδομένων, από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, Επεξεργασία, Εποπτική Αρχή, Εκτελών την Επεξεργασία, ερμηνεύονται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων από την Επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.
Πεδίο εφαρμογής
Τα προβλεπόμενα στο παρόν εφαρμόζονται σε όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που υπόκεινται σε Επεξεργασία από τα Μέρη στο πλαίσιο λειτουργίας της Υπηρεσίας και μόνο σε αυτά.
Τα προβλεπόμενα στο παρόν υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε άλλης αντίθετης συμβατικής ή μη πρόβλεψης που έχει ήδη συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών, σε σχέση με την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Σύμβασης Συνεργασίας.
Σκοποί Επεξεργασίας
Τα Μέρη επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα των Eldeals Χρηστών, όπως αυτά συλλέγονται μέσω των cookies στα οποία βασίζεται η Υπηρεσία για τη λειτουργία της, για τον ακόλουθο σκοπό.
Τα Μέρη επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα των Eldeals Χρηστών για τον σκοπό ανάλυσης, στατιστικής ομαδοποίησης και εξαγωγής επιχειρηματικών συμπερασμάτων (εφεξής «Σκοπός Analytics») καταρχάς σχετικά με την απόδοση του ηλεκτρονικού καταστήματος του Αποδέκτη και συγκεκριμένα ως προς τη γενική επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας του, αλλά και το ειδικότερο ενδιαφέρον ανά προϊόν ή κατηγορία προϊόντων. Ο Αποδέκτης έχει άμεση πρόσβαση στον διαδικτυακό χώρο συνεργατών (εφεξής «Σύστημα Eldeals Merchants»), όπου μπορεί ανά πάσα στιγμή να επισκοπεί τα σχετικά συγκεντρωτικά δεδομένα που αφορούν στη χρήση της ιστοσελίδας του από Eldeals Χρήστες.
Παράλληλα, σε συγκεντρωτική μορφή ως προς πλείονες Αποδέκτες, η Πάροχος Εταιρεία επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα για τον ίδιο Σκοπό Analytics ως προς το γενικό πλήθος των πραγματοποιούμενων μεταβάσεων των Eldeals Χρηστών, τη δημοφιλία συγκεκριμένων προϊόντων ή κατηγοριών προϊόντων, τον εντοπισμό και αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τις εν λόγω μεταβάσεις.
Η Επεξεργασία για τον προαναφερόμενο Σκοπό Analytics ενεργοποιείται εφόσον ο εκάστοτε Eldeals Χρήστης έχει διέλθει από την ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας εντός των τελευταίων 30 ημερών και επιπλέον, έχει δώσει ειδική συγκατάθεση μέσω της ιστοσελίδας της Παρόχου Εταιρείας (και αποκλειστικά μέσω αυτής) για την τοποθέτηση cookies «Επίδοσης» στη συσκευή του.
Τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην προβαίνουν σε Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν των όσων περιοριστικά προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
Περιγραφή των δεδομένων
Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται από τα Μέρη, κοινοποιούνται μεταξύ των Μερών μέσω τεχνολογικών λύσεων ή που άλλως γίνονται αντικείμενο περαιτέρω Επεξεργασίας στο πλαίσιο της Υπηρεσίας ως προς τον Σκοπό Analytics, είναι τα εξής:
Γεγονότα περιήγησης Eldeals Χρηστών, όπως μετάβαση από την ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας στην ιστοσελίδα του Αποδέκτη˙ επισκέψεις σε συγκεκριμένες σελίδες της ιστοσελίδας του Αποδέκτη˙ η αγορά συγκεκριμένων προϊόντων και αναλυτικά στοιχεία αυτής (αριθμός παραγγελίας, ποσό, προϊόντα, τρόπος πληρωμής, μεταφορικά)˙ η χρονική στιγμή της περιήγησης˙ η διεύθυνση IP του χρήστη˙ στοιχεία που αφορούν στην εκάστοτε συσκευή (έκδοση του λειτουργικού συστήματος, σύνδεση μέσω app ή web, έκδοση του προγράμματος περιήγησης)˙ αναγνωριστικά βελτίωσης της Υπηρεσίας (metatags)˙ τυχόν όνομα (username) Eldeals Χρήστη, εφόσον επιλεγεί αποθήκευση παραγγελίας.
Τα πρωτογενή δεδομένα ανωνυμοποιούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα (το πολύ σε 30 ημέρες) και παραμένουν ως στατιστικά στοιχεία, με εξαίρεση τις τυχόν αποθηκευμένες παραγγελίες Eldeals Χρηστών, οι οποίες διατηρούνται μέχρι τη διαγραφή τους από τον αντίστοιχο λογαριασμό Skroutz.
Καθορισμός ρόλων
Η Πάροχος Εταιρεία, η οποία έχει αναπτύξει την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογικής υποδομής αυτής, αναλαμβάνει τη βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη του μηχανισμού συλλογής Προσωπικών Δεδομένων, μέσω τοποθέτησης και ανάγνωσης συγκεκριμένων cookies, για τον Σκοπό Analytics.
Η Πάροχος Εταιρεία, αναλαμβάνει τη συντήρηση, βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη του Συστήματος Eldeals Merchants, μέσω τακτικών ελέγχων για την ορθή παρουσίαση των Προσωπικών Δεδομένων, σε συγκεντρωτική μορφή.
Ο Αποδέκτης αναλαμβάνει την τοποθέτηση και παραμετροποίηση του μηχανισμού συλλογής Προσωπικών Δεδομένων στην ιστοσελίδα του, σύμφωνα με τις οδηγίες της Παρόχου Εταιρείας.
Τα Μέρη αναλαμβάνουν από κοινού τον εντοπισμό και διόρθωση τυχόν τεχνικών σφαλμάτων που αφορούν σε ελλιπή καταγραφή Προσωπικών Δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, η Πάροχος Εταιρεία θα βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Αποδέκτη, μέχρι εξεύρεσης λύσεως.
Η Πάροχος Εταιρεία, που έχει τη στενότερη σχέση με τους Eldeals Χρήστες, αναλαμβάνει τη λήψη ειδικής, ελεύθερης, σαφούς, ενεργής συγκατάθεσής τους, με δυνατότητα άμεσης κι εύκολης ανάκλησης αυτής, αποκλειστικά και μόνο μέσω της ιστοσελίδας της, αναφορικά με την Επεξεργασία για τον Σκοπό Analytics, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του Άρθρου 4§5 του Ν. 3471/2006, όπως ισχύει, αλλά και στο Άρθρο 7 του ΓΚΠΔ.
Η Πάροχος Εταιρεία, που έχει τη στενότερη σχέση με τους Eldeals Χρήστες, αναλαμβάνει την αναλυτική ενημέρωση των Eldeals Χρηστών, ως προς τη χρήση των cookies της Υπηρεσίας, για τον Σκοπό Analytics, μέσω τριών επιπέδων διαβαθμισμένης λεπτομέρειας, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων, σκοπών, διάρκειας, πρόσβασης τρίτων μερών, επεξήγησης ως προς τα είδη και τις συνέπειες των επιλογών των Eldeals Χρηστών. Επιπλέον, η Πάροχος Εταιρεία αναλαμβάνει την ενημέρωση των Eldeals Χρηστών και ως προς την Επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων στο πλαίσιο της Υπηρεσίας, για τον Σκοπό Analytics. Η Πάροχος Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναθεωρεί το περιεχόμενο των εν λόγω ενημερώσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Ο Αποδέκτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους Eldeals Χρήστες για τη λειτουργία των cookies της Υπηρεσίας και να παρέχει σχετική πληροφόρηση ως προς την Επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων στο πλαίσιο της Υπηρεσίας, για τον Σκοπό Analytics. Αποκλειομένης ρητώς οποιασδήποτε ευθύνης ή υποχρέωσης της Παρόχου Εταιρείας εξ’ αυτού, η τελευταία δύναται να παράσχει γενικές προτάσεις στον Αποδέκτη σχετικά με το περιεχόμενο της εν λόγω ενημέρωσης.
Η Πάροχος Εταιρεία αναλαμβάνει τη διαχείριση αιτημάτων Υποκειμένων που σχετίζονται άμεσα με την προστασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο λειτουργίας της Υπηρεσίας. Ο Αποδέκτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει τη συνδρομή του ως προς τη διαχείριση αυτή αμέσως και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη σχετικού αιτήματος συνδρομής από την Πάροχο Εταιρεία. Στην περίπτωση που κάποιο Υποκείμενο απευθύνει αίτημα στον Αποδέκτη που σχετίζεται άμεσα με την προστασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο λειτουργίας της Υπηρεσίας, ο Αποδέκτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει το αίτημα αυτό στην Πάροχο Εταιρεία αμέσως και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη του. Τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνεργαστούν πλήρως και χωρίς καθυστέρηση για την υλοποίηση του αιτήματος ενός Υποκειμένου, εφόσον αυτό γίνει δεκτό, και ιδίως για την τυχόν τροποποίηση, διόρθωση, περιορισμό ή διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων που πρέπει να λάβει χώρα ώστε να ικανοποιηθεί το εγκριθέν αίτημα.
Ποιότητα των δεδομένων
Έκαστο εκ των Μερών φέρει την ευθύνη ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που διαβιβάζονται προς το έτερο Μέρος είναι ακριβή, επικαιροποιημένα, κατάλληλα και όχι περισσότερα απ’ όσα απαιτούνται για τον σκοπό που επιδιώκεται με τη διαβίβαση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα Μέρη αντιληφθεί την ύπαρξη ανακριβών, ακατάλληλων και μη επικαιροποιημένων Προσωπικών Δεδομένων αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει έγκαιρα και χωρίς καθυστέρηση το έτερο Μέρος. Εάν το έτερο Μέρος υποστεί ζημία που οφείλεται στη διαβίβαση των κατά τα ανωτέρω ανακριβών, ακατάλληλων και μη επικαιροποιημένων Προσωπικών Δεδομένων, δύναται να απαιτήσει το ποσό αυτό από το άλλο μέρος ή να συμψηφίσει αυτό με τις τυχόν οφειλόμενες προμήθειες.
Τα Προσωπικά Δεδομένα που πρόκειται να διαβιβαστούν μεταξύ των Μερών ή να συλλεγούν, απαγορεύεται να είναι περισσότερα από τα προβλεπόμενα στο παρόν.
Εμπιστευτικότητα
Τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επιλέγουν για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων υπαλλήλους τους που διαθέτουν τα αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα και που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου.
Τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία έχουν αναθέσει την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων (υπάλληλοι, συνεργάτες, εργολάβοι, αντιπρόσωποι) και οι οποίοι ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό του ενός Μέρους ή τυχόν και των δύο Μερών από κοινού, τηρούν τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων και ότι οι πληροφορίες που τους διαβιβάζονται από τα Μέρη δεν κοινοποιούνται σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους. Τα Μέρη αναλαμβάνουν ιδίως την υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα, τηρούν όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, δεσμεύονται συμβατικά ή νομοθετικά από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που συνάδουν με την ιδιότητά τους ως υπαλλήλων, Εκτελούντων την Επεξεργασία ή ανεξάρτητων Υπεύθυνων Επεξεργασίας και που είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με τις προβλεπόμενες στο παρόν, λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση και συμμορφώνονται έμπρακτα με τις λοιπές υποχρεώσεις που περιγράφονται στο παρόν. Έκαστο εκ των Μερών είναι υπεύθυνο για κάθε μη εξουσιοδοτημένη διαρροή, κοινοποίηση ή άλλου είδους ανάρμοστη Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από τα κατά τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως αν η μη εξουσιοδοτημένη διαρροή, κοινοποίηση ή άλλου είδους ανάρμοστη Επεξεργασία είχε γίνει από το ίδιο το ενδιαφερόμενο Μέρος.
Υποχρεώσεις των Μερών
Έκαστο εκ των Μερών αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται πλήρως, ανεξάρτητα και αυτοδύναμα, με δικές του δαπάνες και έξοδα, ως προς όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας, καθώς και τις σχετικές οδηγίες, κατευθύνσεις και αποφάσεις των αρμόδιων Εποπτικών Αρχών.
Έκαστο εκ των Μερών αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη διαβιβάζει, κοινοποιεί ή άλλως καθιστά γνωστά σε τρίτους αποδέκτες τα Προσωπικά Δεδομένα, για σκοπούς άλλους πλην του Σκοπού Analytics, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο από την κείμενη νομοθεσία ή κάποια δικαστική απόφαση.
Έκαστο εκ των Μερών αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη διαβιβάζει τα Προσωπικά Δεδομένα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση που η διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ένα Μέρος, απαιτείται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από την εθνική νομοθεσία της Ελλάδας, το ενδιαφερόμενο Μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των Μερών προς τις προβλέψεις του παρόντος και την κείμενη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας.
Έκαστο εκ των Μερών αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιεί στο έτερο Μέρος, οποιαδήποτε (υποψιαζόμενη) παραβίαση αφορά τα Προσωπικά Δεδομένα στο πλαίσιο της Υπηρεσίας, όπως και οποιαδήποτε άλλη ουσιώδη παρέκκλιση από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας ή του παρόντος, άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη δημιουργία υποψίας ή τη γνώση περιστατικού παραβίασης. Τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνεργαστούν πλήρως και χωρίς καθυστέρηση για τη γνωστοποίηση επελθόντος περιστατικού παραβίασης των Προσωπικών Δεδομένων στο πλαίσιο της Υπηρεσίας στην αρμόδια Εποπτική Αρχή ή και στα Υποκείμενα των δεδομένων, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Η Πάροχος Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση συντονισμού της επικοινωνίας με τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές, ως προς κάθε ζήτημα που αφορά στη λειτουργία της Υπηρεσίας.
Η Πάροχος Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση διενέργειας μελέτης εκτίμησης αντικτύπου της λειτουργίας της Υπηρεσίας ως προς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Υποκειμένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 35 ΓΚΠΔ, καθώς και σχετικής διαβούλευσης με τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές, εφόσον αυτό απαιτείται. Τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνεργαστούν πλήρως αναφορικά με την υιοθέτηση και εφαρμογή τυχόν μέτρων άμβλυνσης του κατά τα ανωτέρω τυχόν υψηλού κινδύνου της Επεξεργασίας, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της σχετικής μελέτης εκτίμησης αντικτύπου.
Έκαστο εκ των Μερών αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνεργάζεται με την αρμόδια Εποπτική Αρχή, κατόπιν αιτήματός της, για την άσκηση των εξουσιών της τελευταίας, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας ελέγχου, έρευνας και της επιβολής συστάσεων, κυρώσεων ή προστίμων αναφορικά με δραστηριότητες Επεξεργασίας που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργία της Υπηρεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Αποδέκτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει στην Πάροχο Εταιρεία τυχόν διενεργούμενο έλεγχο, έρευνα, σύσταση, κύρωση ή πρόστιμο από αρμόδια Εποπτική Αρχή, ο οποίος αφορά (και) στη λειτουργία της Υπηρεσίας, αμέσως και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Συγκεκριμένα, ο Αποδέκτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την Πάροχο Εταιρεία για το γεγονός αυτό, για το αντικείμενο της έρευνας, καθώς και ειδικότερα για τυχόν ευρήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στη λειτουργία της Υπηρεσίας. Έκαστο εκ των Μερών αναλαμβάνει την υποχρέωση να διορθώνει αμέσως και χωρίς καθυστέρηση οποιεσδήποτε ελλείψεις ή παραλείψεις εντοπίστηκαν κατόπιν διενέργειας σχετικών ελέγχων, επιθεωρήσεων ή ερευνών οποιουδήποτε είδους σε αυτό ή το έτερο Μέρος, από αρμόδιες Εποπτικές Αρχές.
Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα
Έκαστο εκ των Μερών αναλαμβάνει την υποχρέωση να υιοθετεί και να εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως περιορισμοί προσβάσεων με βάση το ρόλο χρήστη, μέθοδοι ασφαλούς διαβίβασης, κρυπτογραφημένα back-ups, αυθεντικοποίηση πρόσβασης με δημόσιο κλειδί κλπ., ώστε να εξασφαλίζει ότι το επίπεδο προστασίας είναι ανάλογο των συνεπαγόμενων κινδύνων και των τεχνικών χαρακτηριστικών των τεχνολογικών λύσεων που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια της Επεξεργασίας. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να προστατεύουν τα Προσωπικά Δεδομένα απέναντι σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, τυχαία απώλεια, ζημία, μεταβολή, μη εξουσιοδοτημένη διάθεση ή πρόσβαση και σε κάθε άλλη παράνομη μορφή Επεξεργασίας.
Εάν ένα Μέρος διαπιστώσει κατόπιν ελέγχου, ότι τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα του έτερου Μέρους είναι αναποτελεσματικά, μπορεί να προτείνει τη λήψη επιπλέον μέτρων, για το σκοπό εξασφάλισης της συμμόρφωσης προς το παρόν ή/και την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας. Η ανωτέρω δυνατότητα δεν απαλλάσσει έκαστο εκ των Μερών από τη δική του κύρια υποχρέωση να προβαίνει σε ανεξάρτητη αξιολόγηση του κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας που πρέπει το ίδιο να τηρεί και να εφαρμόζει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.
Χρήση εργολάβων
Έκαστο εκ των Μερών αναλαμβάνει καταρχήν την υποχρέωση να μη διορίζει Εκτελούντες την Επεξεργασία, στο πλαίσιο λειτουργίας της Υπηρεσίας. Στην έννοια του Εκτελούντος την Επεξεργασία συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά και οι ανεξάρτητα απασχολούμενοι συνεργάτες εκάστου εκ των Μερών ή άλλου είδους συνεργάτες που σχετίζονται λ.χ. με τη συντήρηση των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια της Επεξεργασίας.
Σε κάθε περίπτωση και μόνο εφόσον η ανάθεση σε Εκτελούντα την Επεξεργασία κρίνεται εντελώς απαραίτητη στο πλαίσιο λειτουργίας της Υπηρεσίας, έκαστο εκ των Μερών αναλαμβάνει την υποχρέωση να:
επιβάλλει γραπτώς στον Εκτελούντα στον οποίο αναθέτει την Επεξεργασία, υποχρεώσεις που να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των διατάξεων του Άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Σε περίπτωση που πραγματοποιείται Επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης) σε τρίτες χώρες, το ενδιαφερόμενο Μέρος υποχρεώνει τον Εκτελούντα την Επεξεργασία να εφαρμόσει συμβατικές ρήτρες για μεταφορά δεδομένων σε τρίτες χώρες.
γνωστοποιεί στο έτερο Μέρος τα στοιχεία του Εκτελούντα / των Εκτελούντων την Επεξεργασία, καθώς και το περιεχόμενο της υπό (i) ανωτέρω μεταξύ τους έγγραφης συμφωνίας, κατόπιν έγγραφου αιτήματος του έτερου Μέρους.
Το εκάστοτε ενδιαφερόμενο Μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να λαμβάνει ιδιαίτερα μέτρα επιμέλειας σχετικά με την επιλογή των Εκτελούντων την Επεξεργασία και να ελέγχει επαρκώς και καταλλήλως ότι οι τελευταίοι συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ, καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας.
Το εκάστοτε ενδιαφερόμενο Μέρος αναλαμβάνει ρητώς την πλήρη ευθύνη του ιδίου ως προς τη συμμόρφωση του δικού του Εκτελούντος την Επεξεργασία προς τις υποχρεώσεις του. Σε κάθε περίπτωση, το ενδιαφερόμενο Μέρος αναλαμβάνει επίσης ρητώς την πλήρη ευθύνη του ιδίου απέναντι στο έτερο Μέρος για κάθε πράξη ή παράλειψη του δικού του Εκτελούντος την Επεξεργασία ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους που διορίστηκε από το ενδιαφερόμενο Μέρος, ωσάν αυτές να ήταν πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου, ανεξάρτητα αν ο τελευταίος συμμορφωνόταν προς τις δικές του κύριες υποχρεώσεις.
Σημείο επικοινωνίας
Ως σημείο επικοινωνίας για την Πάροχο Εταιρεία, αναφορικά με οποιοδήποτε ζήτημα άπτεται της προστασίας προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της λειτουργίας της Υπηρεσίας, ορίζεται ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της, με τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: dpo@skroutz.gr. Το προσωπικό της Παρόχου Εταιρείας που απασχολείται με την εν γένει υποστήριξη του Αποδέκτη, δύναται να λειτουργεί ως ενδιάμεσο σημείο επικοινωνίας.
Ως σημείο επικοινωνίας για τον Αποδέκτη, λογίζονται τα γενικά ή ειδικά στοιχεία επικοινωνίας που έχει γνωστοποιήσει ο Αποδέκτης στην Πάροχο Εταιρεία.
Ειδικό δικαίωμα καταγγελίας
Έκαστο εκ των Μερών έχει το δικαίωμα να καταγγείλει εν όλω ή εν μέρει τη Σύμβαση Συνεργασίας, για σπουδαίο λόγο και με άμεση εφαρμογή, στην περίπτωση που το έτερο Μέρος δε συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το παρόν.
Στην περίπτωση μη ουσιωδών παρεκκλίσεων ή παραβιάσεων, έκαστο εκ των Μερών αναλαμβάνει την υποχρέωση να θέτει πρώτα στο Μέρος που δε συμμορφώνεται μια εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας το τελευταίο πρέπει να επανορθώσει την παρέκκλιση ή παραβίαση.
Ευθύνη
Τα Μέρη ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι των Υποκειμένων αναφορικά με αξιώσεις τους που ενδέχεται να προκύψουν σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων στο πλαίσιο της λειτουργίας της Υπηρεσίας.
Ως προς τις σχέσεις μεταξύ των Μερών, έκαστο εκ των Μερών αναλαμβάνει την υποχρέωση, τόσο κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Συνεργασίας, όσο και μετά τη λήξη αυτής, να αποζημιώσει το έτερο Μέρος για κάθε απώλεια, ζημία, δαπάνη, έξοδο, ή άλλου είδους ευθύνη που προήλθε άμεσα ή έμμεσα από παραβίαση των υποχρεώσεων του Μέρους που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων ή/και το παρόν. Το ζημιώσαν Μέρος αναλαμβάνει ιδίως την υποχρέωση να αποζημιώσει το έτερο Μέρος σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων εκ μέρους Υποκειμένων δεδομένων ή άλλων τρίτων που θίγονται από τη διενέργεια της Επεξεργασίας, καθώς και σε περίπτωση επιβολής προστίμου από την αρμόδια Εποπτική Αρχή εξ’ αιτίας σχετικών πράξεων ή παραλείψεων που αφορούν την Επεξεργασία ή παραβιάσεων των νομικών ή/και συμβατικών υποχρεώσεων, τόσο από το ίδιο το ζημιώσαν Μέρος, όσο και από τυχόν Εκτελούντες την Επεξεργασία αυτού.
Διατήρηση δεδομένων
Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο τερματιστεί η συνεργασία των Μερών στο πλαίσιο λειτουργίας της Υπηρεσίας, τα Μέρη συμφωνούν ρητά ότι, αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που είχαν ήδη συλλεγεί προ του τερματισμού, ο Αποδέκτης δύναται -κατόπιν αιτήματός του- να έχει πρόσβαση μόνο στα παραγόμενα συγκεντρωτικά δεδομένα, ενώ η πρόσβαση στο Σύστημα Eldeals Merchants θα διακόπτεται σε κάθε περίπτωση. Ως προς τα δεδομένα αυτά, ουδεμία αλλαγή θα επέλθει ως προς τους ρόλους και τις υποχρεώσεις των Μερών, τα οποία παραμένουν από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας για τα δεδομένα αυτά, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί κατά τον τερματισμό της συνεργασίας.
Τελικές διατάξεις
Έκαστο εκ των Μερών απαγορεύεται να αναθέσει, ανανεώσει ή μεταφέρει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το παρόν, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συμφωνία του έτερου Μέρους.
Οποιαδήποτε τροποποίηση θέλει επέλθει στο παρόν, γίνεται υποχρεωτικά εγγράφως και μόνο κατόπιν έγγραφης δήλωσης της από κοινού συμφωνίας των Μερών.
Στην περίπτωση που μία ή περισσότερες εκ των διατάξεων που προβλέπονται στο παρόν είναι ή καταστεί άκυρη ή ατελής εν όλω ή εν μέρει, συμφωνείται ρητά από τα Μέρη ότι αυτό δεν επηρεάζει την ισχύ και εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων.
Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο μετά έξη (6) μηνών συνεργασίας με την ιστοσελίδα eldeals.xyz o Αποδέκτης δεν είναι ευχαριστημένος από την Υπηρεσία, έχει το δικαίωμα να αιτηθεί εντός Τριάντα (30) ημερών πλήρη επιστροφή της Ετήσιας Συνδρομής του.
Μετά το πέρας των τριάντα (30) ημερών (κατ’ επέκτασιν μετά την εκπνοή του Εβδόμου μήνα συνεργασίας) αιτήματα επιστροφής συνδρομών δεν γίνονται δεκτά.
Το αίτημα υποβάλλεται γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος και η αποζημίωση καταβάλλεται εντός Εικοσιπέντε (25) Εργάσιμων Ημερών.
Μετά την Καταβολή της αποζημίωσης όλα τα Προϊόντα και Δεδομένα του Αποδέκτη διαγράφονται από την Ιστοσελίδα.
Αποδέκτες που έχουν αιτηθεί και έχουν λάβει αποζημίωση στερούνται του δικαιώματος εκ νέου συμμετοχής στην ιστοσελίδα eldeals για 24 μήνες.